Szent István Egyetem
KAROK
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN
GYORSKERESÉS
A SZIE OLDALAIN

  Befejeződött az egyetem harmadik tanéve

  Szent István Előadás

  Tudás és erkölcs

  Dr. Szendrő Péter rektor tanévzáró gondolatai

  Nagyváthy János-díjasok

  Aranydiplomások

  Gödöllői Gazdanapok

  Integrációt vetőmagtól az értékesítésig

  Összkomfort a kollégiumban?

  Támasz-pont a művelődési központban

  Egy lépcső előre

  Együttműködik az ÁSZ és az egyetem

  Gödöllőn találkoznak a világ pelekutatói

  Dr. Csepregi Pál

  Környezetvédelmi pályázat

  Fordulat a könyvpiacon

  Ökológia - termesztés-ökológia

  Mezőgazdasági kultúránk bécsi emlékhelye

  Meg kell találni a közös piaci érdekeket

  Tanévzáró juniális Babatvölgyben

  Rajtkövön a megújuló energiaforrások

  Ajándék Esztergomból

  Felmérés az agrárértelmiségről

  A táj változásai a Kárpát-medencében

  Tanszálloda és borlovag avatás Gyöngyösön
EGYETEMI
ÚJSÁG IV. évfolyam 9. szám
 

Meg kell találni a közös piaci érdekeket

Beszélgetés dr. Molnár Józseffel, a GTK dékánjával

Dr. Molnár József egyetemi tanárral, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánjával a záróvizsgák idején beszélgettem, amikor több vizsgabizottság munkájába is betekintett. A látogatások szünetében először azt kérdeztem tőle, ő is úgy látja-e, hogy ezek a legszebb órái a tanári munkának.

- Ha nem is a legszebbek, de a legfontosabbak. Ilyenkor még egy nagyot izgulnak a diákok és mi is, mert őszintén óhajtjuk, hogy jól szerepeljenek - válaszolta. - Az igaz, hogy ez a csúcspontja a felvételtől a diplomaosztásig tartó folyamatnak. Ezt mondtam a bizottsági elnököknek és tagoknak is, amikor köszöntöttem őket. Azt kértem tőlük, hogy ne egymásnak bizonyítsanak, hiszen mi ismerjük a felkészültségüket. Ez a "betakarítás" időszaka és nem a "mélyszántásé". Ne akarják most pótolni mindazt, ami az évek során esetleg elmaradt, hanem arra legyenek kíváncsiak, mit tudnak, mit sajátítottak el a hallgatók a tanulmányaik alatt.

- Sajátos mezsgye is ez az időszak, ha arra gondolunk, hogy a vizsgákat a felvételi követi.

- Ki ne hagyjuk ebből a tanévzárót, amely mindig nagy esemény! Három évtizedes tanári pályafutás után, ami nekem megadatott, a tanév szinte fontosabbá válik a naptári évnél, ki is fárad a végére az ember. Ez az évről évre visszatérő alkalom lehetőség az egyenlegkészítésre, a munka értékelésére. Olyan befejezés, amelyben benne van az újrakezdés mozzanata.

- Dékán úr milyen mérleget von az elmúlt tanévről?

- A záróvizsgán talpraesett, felkészült, gondolkodó hallgatókkal találkoztam. Ez várható is volt, hiszen például a gazdasági agrármérnök hallgatókat abban az időszakban vettük fel, amikor a kar egyre elfogadottabbá vált a piacon; 120 vagy afölötti ponttal lehetett bejutni a nappali tagozatra, és új hallgatóink 80 százaléka középfokú nyelvvizsgával érkezett hozzánk.

Jelenleg a közgazdászképzés van feljövőben. Tavaly még nem kaptunk erre a szakra államilag finanszírozott létszámot. Az önköltséges nappali képzésre akkor 50 hallgatót vettünk fel. A következő tanévben 50 elsős tanulmányait már támogatja az állam és próbálunk önköltséges hallgatókat is beültetni a padokba. A felvételre jelentkezők minőségét még nem ismerjük. Számolnunk kell azzal, hogy ennek a szakunknak még nincs híre, hiszen azt nálunk még senki sem végezte el. Így hosszú "elismerési" folyamat előtt állunk. De már most érzékelhető, hogy a gazdasági agrármérnök szakra jelentkezők száma csökkent, a közgazdász szakra jelentkezőké pedig emelkedett. Összességében ez azt jelenti, hogy több a jelentkező a karra.

- A kar tanácsülései rendszeresen tárgyalnak előterjesztéseket új tantárgyakról, új továbbképzési szakokról. Építkező, a környezetéhez alkalmazkodó kar hírében áll a GTK.

- Örülök, hogy így látja. A gyakorlati igényeknek azért sem könnyű megfelelni, mert a képzési struktúra változása, fejlődése, az erőforrás-struktúra módosítását is igényli. Ma még mindig a kezdeti, a kar születésekor kialakult állapotot tükrözi például a helyiségek szétosztása a gödöllői kampuszon. Ebben talán lesz némi módosulás a jövő tanévtől. Még fontosabb az emberi erőforrás fejlesztése. Szeptembertől másodéves és kiegészítő szakos közgazdászhallgatóink is lesznek. Nagyobb számban kell szerepelniük a tanári állományban a közgazdasági egyetemet végzett vagy ott fokozatot szerzett oktatóknak. Jó arányt kell tartanunk köztük és a karunkon nevelkedett tanárok között.

- A közgazdászképzés kibontakozása milyen feladatokat ad a Közgazdaságtani Tanszék számára?

- Ennek a tanszéknek kell a közgazdászképzés bázisává válnia. Az itt dolgozók tudása, tapasztalata megalapozza ezt, ugyanakkor a szélesebb tantárgyi kínálatot nyújtó elméleti képzés kiterjesztéséhez át kell alakítani a szervezetet. Azért is időszerű a kérdése, mert most járt le a vezetői megbízatásom, amit újra megpályáztam. Pályázatomban is kifejtettem, hogy létre kell hozni az elméleti és az alkalmazott közgazdaság-tudományokat gondozó intézetet. Nem lesz feltétlenül külön tanszéke az egyes tudományterületeknek, de mindenképen kell egy mikro- és makro-ökonómiai elméleti, valamint egy alkalmazott közgazdaságtani tanszék ugyancsak többféle diszciplínával, mint például gazdaságtörténet, világgazdaságtan, gazdasági elméletek története, gazdaságpolitika. Ezeken a területeken még nem vagyunk olyan erősek, hogy tanszékeket alakítsunk.

- Tudomásom szerint dékán úr is szorgalmazza a politológia oktatását, kutatását.

- A gazdasági agrármérnök képzés sajátos kombinációja a gazdaság- és a természettudományoknak, aminek a révén kiváló gazdálkodó, gazdaságirányító, tervező és szervező szakembereket ajánlhatunk az agrár- és élelmiszergazdaságba. A közgazdászhallgatóknak elsősorban a mélyebb közgazdasági, illetve szélesebb társadalomtudományok felé kell bővítenie az ismereteit. Ebbe a vonulatba illeszkedik a politológia oktatására és kutatására vonatkozó igény. Várhatóan ezt a diszciplínát is a tervezett közgazdaságtudományi intézet keretében műveljük majd.

- Kimondva, kimondatlanul eddig is arról beszéltünk, hogy hogyan alkalmazkodik a kar a gyakorlat, a piac, a felsőoktatás megrendelője igényeihez. Miként nyilvánul ez meg a mindennapok munkájában?

- A felsőoktatás is piacosodik, vállalkozásjellegűvé válik. Sokféle, bonyolult, nemzetközi vonatkozásokban is tisztázatlan fejlődési iránya létezik, amiket bemérni sem könnyű, és amikhez alkalmazkodni is nehéz. Ismert dilemmája a felsőoktatásnak a tömegképzés és az elitképzés viszonya. Nyilvánvaló, hogy ha egy korosztály 50 százaléka a felsőoktatásba kerül, alacsonyabb eredmény várható, mint ha csak a legjobb 10 százalékot veszik fel. Izgalmas kérdés az is, hogy milyen szakembereket igényel a piac ma és milyeneket 20 év múlva. Képzésünk szélesre nyitja az ismeretek tömegét, de nem mindig a legelmélyültebb tudás átadására törekszik. Ide tartozó ellentétpárok azok is, hogy elmélet- vagy gyakorlatorientált, duális vagy lineáris legyen-e a képzés. Karunk a lineáris képzést részesíti előnyben. Arra törekszünk, hogy átjárhatók legyenek a hasonló képzést nyújtó főiskolai és az egyetemi szakok.

Érzékeljük, tapasztaljuk, hogy a piac jól fogadja a főiskolai végzettségű menedzsereinket. Ők nem specialistái egyetlen szakmának, viszont a gazdaság széles területén mozgásteret találnak. Egyetemi diploma megszerzésétől vállalkozások alapításáig sok mindenre képesek. A Gödöllőn alapított humán erőforrás menedzser képzésünket Jászberényben keresztfélévben indítjuk 100-150 fővel. Budapesten, a Vezető- és Továbbképző Intézetünkben is elkezdődött ez az oktatás kétszáz fővel. Más felsőoktatási intézmények is elindították ezt a szakot. Mégsem kell aggódnunk, hogy nem marad hallgatónk, mert a 200 gödöllői helyre ez évben is 1400-an jelentkeztek.

A legnagyobb megdöbbenésemre mindig van néhány ember, aki a záróvizsgához érve elmondja, még nem gondolkodott az elhelyezkedésén, miközben az évfolyam jelentős része már dolgozik. Előfordul az is, hogy ilyenkor hív fel vállalati vezető, ajánljak neki jól felkészült pályakezdőt. Az ilyen hallgatók azonban már 2-3 évvel ezelőtt elkeltek. Az a cég okos, amelyik kapcsolatot tart a tehetséges diákokkal, tdk-témát hirdet meg, gyakorlati helyet ajánl fel. Az utolsó percben érdeklődők nem értik a piacot, mint ahogyan én sem érteném, ha felhívnék egy céget, mondván, nincs pénzem, adjon félmillió forintot számítógépre. Kinevetnének, s azt mondanák, mit képzelek én, hogyan akarok piacgazdaságtant tanítani, amikor azt sem tudom, hogy a karitatív tevékenység ugyan fontos egy polgári társadalomban, de annak semmi köze a piachoz. Meg kell találni a közös piaci érdekeket. A karon ebben a felfogásban dolgozunk.

- Június közepén juniálist tartott a kar, ami a multinacionális cégeknél már megszokott rendezvény, a gödöllői kampuszon azonban az újdonság erejével hatott.

- Úgy érzem, hogy az egyetemen mindenki keményen dolgozik a maga területén, bármilyen belső, strukturális feszültségek is vannak. Nem az emberekkel van a gond. Hiányoznak viszont azok a lehetőségek, amelyek a munkán kívül is összehoznak bennünket, pedig ki vagyunk éhezve a közösségekre, az emberi kapcsolatokra. A kar vezetése úgy döntött, hogy minden karácsony előtt meghívja dolgozóit egy pezsgős koccintásra. Tavaly ezen szinte minden dolgozónk megjelent. Ilyen alapon szerveztük meg a babatvölgyi juniálist is. Úgy gondoltuk, hogy leszünk vagy harmincan. Ezzel szemben 230 fő jelentkezett. Hálával tartozom a jól sikerült rendezvényért a fiatal szervezőgárdának.

- Odalátogatóként nemcsak a nagy érdeklődés lepett meg, hanem a látható babatpusztai változások is. Mi történt?

- A gödöllői kampusz tanüzemei, kísérleti és bemutató terei közös tanüzemként a Gödöllői Agrárközpont Kht.-hoz csatlakoztak. A karok megrendelő, a gyakorlati helyek szolgáltató pozícióba kerültek. Az egyetem jelentős támogatást kap az államtól a gyakorlati képzésre. A mi karunk 22 millió forinttal járul hozzá a tanüzemek működtetéséhez. A józsefmajori tangazdaság számunkra sosem okozott többletköltséget. Miután a Környezetgazdálkodási Intézet lemondott Babatpusztáról, a területi tanács körlevelet írt a dékánoknak, igényt tart-e rá valamelyik kar. Mi jelentkeztünk, mert szükségünk van olyan helyre, ahol begyakoroltathatjuk hallgatóinkkal a vidékfejlesztési, szaktanácsadási, regionális gazdasági ismereteket. A tanüzemet működtető fiatal gárda az elmúlt egy évben kitett magáért. A terület rendezetté vált, sokan keresik azt fel. Különböző cégek bérlik ki a létesítményeit, talán még a lótartás is nullszaldóssá tehető.

- Milyen meglepetés várható még a GTK-tól?

- Remélem, hogy csak jók. Amivel még nem foglalkozunk, az a munkatársaink egészsége. Sokkal többe kerül a betegség, egyénnek, egyetemnek és a társadalomnak, mint amennyiből megelőzhető. Szerződést szeretnék kötni a városi egészségügyi intézménnyel, hogy évente szervezzünk egészségügyi hetet, amikor az alapvető vizsgálatokat ingyenesen elvégzik a dolgozóinknak. Ha fizetni kell érte, akkor erre mindig lesz pénze a karnak.

Balázs Gusztáv

   Morgan Hill Consulting 2003 ® Szent István Egyetem Gödöllő